Joomla!

การมีส่วนร่วมของประชาชน > การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
> ประมวลภาพการประชุม

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เวทีที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการแผนการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษา โดยมีนายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 220 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ทั้งนี้ นายมานิต นิลเขตร์ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ได้ร่วมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัยหรือ มีที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการ จนผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เกิดความเข้าใจ ถึงความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การชดเชยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี


หน้าที่เกี่ยวข้อง
 - ประกาศเชิญประชุม
 - เอกสารประกอบการประชุม
 - สื่อประชาสัมพันธ์
 - สรุปผลการประชุม