Joomla!

การมีส่วนร่วมของประชาชน > การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย)
> ประกาศเชิญประชุม

กำหนดการประชุม เวทีที่ 1 (17 กุมภาพันธ์ 2561) เช้า

กำหนดการประชุม เวทีที่ 2 (17 กุมภาพันธ์ 2561) บ่าย

กำหนดการประชุม เวทีที่ 3 (18 กุมภาพันธ์ 2561) เช้า

กำหนดการประชุม เวทีที่ 4 (18 กุมภาพันธ์ 2561) บ่าย


หน้าที่เกี่ยวข้อง
 - เอกสารประกอบการประชุม
 - สื่อประชาสัมพันธ์
 - สรุปผลการประชุม
 - ประมวลภาพการประชุม