Joomla!

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
 25 มีนาคม 2561

pp1 017 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม สังคมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและทั่วถึง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรูปแบบการพัฒนาของโครงการ และผลการศึกษาตามกระบวนการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 234 คน

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 4
 20 กุมภาพันธ์ 2561

pp1 017 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 4 เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำรายละเอียดและแนวทางการศึกษาของงานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 คน

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 3
 20 กุมภาพันธ์ 2561

pp1 017 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำรายละเอียดและแนวทางการศึกษาของงานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 2
 20 กุมภาพันธ์ 2561

pp1 017 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำรายละเอียดและแนวทางการศึกษาของงานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 1
 19 กุมภาพันธ์ 2561

pp1 017 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) เวทีที่ 1 เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำรายละเอียดและแนวทางการศึกษาของงานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 คน

ข่าวล่าสุด