Joomla!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย)
 2 กุมภาพันธ์ 2561

pp1 017 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมลำพูน จังหวัดลำพูน กำหนดจัดการประชุม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นธง วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และกลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เวทีที่ 2
 22 มกราคม 2561

pp1 017 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เวทีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการแผนการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษา โดยมี นายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 125 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจ พร้อมด้วยสื่อมวลชน

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เวทีที่ 1
 18 มกราคม 2561

pp1 017 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เวทีที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการแผนการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการศึกษา โดยมีนายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 220 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจ พร้อมด้วยสื่อมวลชน

 
ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
 14 มกราคม 2561

pp1 017 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมลำพูน จังหวัดลำพูน กำหนดจัดการประชุม 2 เวที ประกอบด้วย เวทีที่1 พื้นที่ตำบลเวียงยอง วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เวทีที่2 พื้นที่ตำบลต้นธง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 0830-12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

ข่าวล่าสุด