Joomla!

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาแฟจังหวัดลำพูน
 5 มกราคม 2561

pp1 017 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน กรมทางหลวงชนบท ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ในจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสภากาแฟจังหวัดลำพูน โดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
ประชุมหน่วยระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 14 ธันวาคม 2560

pp1 017 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการประชุมหารือ และชี้แจงรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ และความห่วงกังวล ตลอดจนแนวทางขจัดปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
 13 ธันวาคม 2560

pp1 017 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัทที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านทรัพย์มาลี โครงการหมู่บ้านศิรินครหมู่บ้านนิรันดา ชุมชนหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง (หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560

 
พบปะหน่วยงานภายในจังหวัดลำพูน
 11 พฤศจิกายน 2560

pp1 017 เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลต้นธง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงยอง และตำบลต้นธง และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนและสนามกอล์ฟหริภุญชัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560

 
ข่าวล่าสุด