Joomla!

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

          เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม สังคมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและทั่วถึง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรูปแบบการพัฒนาของโครงการ และผลการศึกษาตามกระบวนการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 234 คน

ประมวลภาพการประชุม