Joomla!

แนะนำโครงการ > ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดลำพูน (กรอ.จ.ลพ.) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และในที่ประชุมได้มีมติให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบทของถนนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวม เมืองลำพูน พ.ศ.2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร ที่คับคั่งในช่วงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถรองรับความเจริญเติบโตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป