Joomla!

แนะนำโครงการ > ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม เป็นไปตามที่ได้จำแนกประเภทไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวง
4.2 ด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีระบบ
4.3 ทำให้นโยบายและมาตรการ เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
4.4 การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีเพียงพอ และได้มาตรฐาน
4.5 การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม และการขนส่งมีระบบเกิดความสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมือง ทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
4.6 เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง สามารถรองรับปริมาณจราจรในอนาคต