Joomla!

แนะนำโครงการ > ลักษณะของโครงการ

ถนนสาย ง2 เป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มจากบริเวณถนนสายลำพูน - วังทอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 (ถนนสายลำพูน-ดอยติ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 700 เมตร บรรจบกับถนนสาย ข3 (ถนนสายบ้านตอง – บ้านแป้น) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 400 เมตร บรรจบกับถนนบ้านตอง - หนองซิว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนบ้านตอง - หนองซิว ระยะประมาณ 1,100 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 740 เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 230 เมตร ตัดกับถนน ลพ.ถ.10014 (ถนนสาย ข3 สายบ้านตอง – บ้านแป้น) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข3 บรรจบกับถนนสาย ง2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย ข3 ระยะประมาณ 2,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ำกวง บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับถนนสายบ่อแฮ้ว - ริมกวง (ถนนสาย ค8) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนโชคอนันต์ หมู่ที่ 10 ซอย 2 จนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 610 เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนสายลำพูน-ป่าซาง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 770 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง3 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 (ถนนสายลำพูน – สันป่าตอง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย ง3 ระยะประมาณ 1,610 เมตร รวมระยะทางโดยประมาณ 4.750 กิโลเมตร