Joomla!

แนะนำโครงการ > วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน
2.2 รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคต
2.3 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งภายในตัวเมืองให้เป็นระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.4 เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว
2.5 เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน