Joomla!

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้นและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ส่วนที่ 2 : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด